Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren 

Jarigen
Vandaag:
Jan Gobbels
Liv Wouters
 
Morgen:
Maria Arostegui
Sofie Kretzers
Joëlle Linnartz
 
Overmorgen:
Isis Maas
Verenigings Arbitrage Plan 
Hockeyclub HCScoop 
Sittard-Geleen

INLEIDING:

Arbitrage

De KNHB verwacht van van alle leden, dat zij minimaal een spelregelcursus hebben gevolgd.

Het idee van de KNHB is om het fluiten van jongs af aan te integreren in de hockeyopleiding, hierdoor wordt er gewerkt aan een attitudeverandering.
Wanneer wij deze lijn inzetten binnen de organisatie gaat het fluiten, net als hettrainen en het spelen van wedstrijden, erbij horen. De Spelregelkennislijn vraagt meer begeleiding van beginnende scheidsrechters. Hiervoor zijn dus ervaren mensen nodig, die bereid zijn jeugdige leden hierbij te begeleiden.
De scheidsrechterscommissie is vanaf 2014 bezig met een plan om het fluiten adequaat vorm te geven en te borgen binnen HC Scoop.
Immers zonder scheidsrechters geen wedstrijden!
Het uitgangspunt van het plan is dat fluiten weer zó leuk moet worden dat het niet meer als een verplichting gezien wordt maar als een vanzelfsprekend onderdeel van het spel en het lidmaatschap van de vereniging.
De scheidsrechterscommissie is een onderdeel van de  hockeyclub HC Scoop te Sittard-Geleen en heeft als opdracht alle thuiswedstrijden, die er gespeeld worden, te 'bemensen' met bevoegde scheidsrechters. Om een aantal zaken, voor nu, maar ook voor de toekomst, te waarborgen is er door deze commissie een plan gemaakt, zoals onderstaand aangegeven, waarin een aantal doelstellingen is opgenomen. In bedoeld plan zullen een tweetal hoofdonderwerpen aan de orde komen.

Deze onderwerpen zijn:

1. Scheidsrechterscommissie
2. Opleiding en begeleiding van scheidsrechters

Opleiding en begeleiding van scheidsrechters

Op elk onderwerp zal dieper worden ingegaan; dit om de noodzakelijke duidelijkheid te kunnen verschaffen.Daarnaast is dit stuk opgemaakt om de leden meer inzicht te geven in het werk dat de commissie verricht.   

1. Scheidsrechterscommissie

Doelstelling:
De scheidsrechterscommissie heeft zich tot doel gesteld wedstrijden (in competitieverband) op een doelmatige manier te plannen. Er zal, indien mogelijk, rekening gehouden worden met de wensen van de teams. Verder is het uitgangspunt van  de scheidsrechterscommissie om elke wedstrijd te 'bemensen' met twee bevoegde scheidsrechters. Dit is echter alleen te realiseren indien er voldoende scheidsrechters voorhanden zijn.

Indien nodig worden de wedstrijden voor de E jeugd bemenst met 1 scheidsrechter. Dit is ook de minimale eis van de KNHB.    
 

Plannen wedstrijden:
Circa drie weken vóór aanvang van de competitie, zowel in augustus/september als in januari wordt het programma via het districtsblad van de K.N.H.B. bekend gemaakt. Na het inplannen van het wedstrijdsecretariaat kan de scheidsrechterscommissie starten met inplannen van de scheidsrechters.     

Verzoeken teams en verenigingen:
Het komt voor dat bepaalde teams verzoek indienen om op een bepaalde tijd de wedstrijd te mogen beginnen; dit probeert het wedstrijdsecretariaat te honoreren mits het in het wedstrijdschema is in te passen en de wedstrijden te bemensen zijn met de geschikte scheidsrechters.

Inplannen scheidsrechters:
De scheidsrechters worden zoveel mogelijk ingepland naar niveau iedere wedstrijd In de regel geldt voor de jeugdwedstrijden dat A jeugd de B en C jeugd fluit, de B jeugd de C en D jeugd etc. etc. 

De eerstejaars C jeugd zal ingepland worden voor de jongste jeugd wedstrijden met als doel het opbouwend leren fluiten, waarin centraal staat dat in eerste instantie de jongens en meisjes plezier moeten krijgen in het fluiten en de focus niet te zeer gericht is op de spelregelkennis. De seniorenelftallen krijgen voor aanvang van de competitie (ook herfst en voorjaar) de  kans om zelf ,via de aanvoerders, hen indeling te maken per wedstrijdronde/weekeinde. Is deze indeling niet tijdig terug bezorgd dan zal de scheidsrechterscommissie zelf over gaan tot


Indeling per team:
Ieder lid kan zijn of haar planning op een aantal manieren bekijken.

Dit kan via het wedstrijdschema op de site of via het inloggen onder zijn of haar eigen LISA inlogcode welke verkregen is bij aanmelding als lid.

De planning is in de regel min. 3 weken voor aanvang wedstrijden te bekijken onder de eigen inlogcode, echter bij het begin van elke competitieronde (zomer, herfst, zaal en voorjaar) is de scheidsrechtercommissaris afhankelijk van het wedstrijdsecretariaat.

Fluiten:

Fluiten wedstrijden:
Voor het zaterdagprogramma m.b.t. onze jeugdafdeling wordt een scheidsrechters indeling gemaakt.

Voor het zaterdag en zondagprogramma wordt er in eerste instantie gebruik gemaakt van teams die op dat moment thuis spelen.
Ook wordt er gebruik gemaakt van enkele leden die de scheidsrechterscommissie hebben verzocht eens een wedstrijd te willen en mogen fluiten.

Vriendschappelijke wedstrijden:
Vriendschappelijke wedstrijden worden in principe door de arbitragecommissie niet voorzien van scheidsrechters. Een uitzondering hierop vormen de vriendschappelijke wedstrijden, die door het wedstrijdsecretariaat tijdig geregeld zijn. Dus voor alle overige vriendschappelijke wedstrijden zullen de teams zelf scheidsrechters moeten regelen. Voor wat betreft de competitie tijdens de winterstop worden er door de scheidsrechterscommissie uit de lijst met bevoegde scheidsrechters personen geselecteerd om ook deze wedstrijden 'bemensen' met scheidsrechters.

Niet komen opdagen voor het fluiten van wedstrijden:
 
Sanctiemaatregelen
Indien een lid niet komt opdagen voor het fluiten van de wedstrijd, waar hij of zij voor gepland staat, of hij of zij heeft niet zelf voor vervanging gezorgd, dan heeft dit als consequentie dat men bij de eerstvolgende thuiswedstrijd niet mag hockeyen en alsnog een wedstrijd zal moeten fluiten.

Dit zal door de scheidsrechterscommissie kenbaar gemaakt worden aan zowel de speler/ster zelf als aan de coach van zijn of haar team.

Wanneer uit controle blijkt dat aan deze sanctie geen gehoor wordt gegeven, of uit registratie blijkt dat de betrokken speler/ster bij herhaling in gebreke blijft, zullen de scheidsrechterscommissie en het bestuur een extra straf aan de speler/ster opleggen en bij steeds terugkomende absentie kan er zelfs een royement van het lidmaatschap volgen.

Tevens kan dit vergaande consequentie hebben voor het team, waarin hij of zij speelt, namelijk dat zijn of haar team de eerstvolgende thuiswedstrijd geen scheidsrechters krijgt toegewezen.

Registratie:
Aangezien er alleen maar op de zaterdag bekend is of er een lid niet is komen opdagen is er m.b.t. de zondag voor een andere oplossing gekozen: de aanvoerder van het benadeelde seniorenteam moet middels een e-mail  aan de scheidsrechterscommissie laten weten dat een scheidsrechter niet is komen opdagen. Op deze wijze kan de scheidsrechterscommissie toch haar maatregelen nemen.

De Infodienst stuurt iedere maandag een verslag naar de scheidsrechterscommissie met daarin de bijzonderheden vermeldt van de zaterdag ervoor.

Bondsarbitrage:
Per 4 weken komt het blauwe boekje van de K.N.H.B. uit, waarin o.a. de namen van bondsscheidsrechters per wedstrijd in een bepaalde klasse staan vermeld alsook de spelregeluiteenzetting etc. De namen van de bondsscheidsrechters, die bij ons komen fluiten, worden eruit gelicht en ook in het wedstrijdschema vermeld. ‘s Maandags voor het eerstvolgende weekeinde worden de bondsscheidsrechters door de scheidsrechterscommissie gemaild met de vraag of ze bekend zijn met de ligging van de velden van HC Scoop.of ze eigen vervoer hebben; in elk ander geval worden ze opgehaald.Standaard wordt hen aangeboden dat de koffie en vlaai a.s. zondag voor hen bij aankomst klaar staat.

2. Opleiden en Begeleiding Scheidsrechters:

Doelstelling:
De arbitragecommissie heeft zich tot doel gesteld het scheidsrechterskorps van de hockeyclub uit te breiden en de kennis van de huidige scheidsrechters op peil te houden.
Dit alles naar aanleiding van het arbitrageplan 2006, opgesteld door de K.N.H.B.

Hockeybewijs:
Als gevolg van het arbitrageplan 2006 van de K.N.H.B. zal ieder spelend lid van een hockeyvereniging verplicht zijn om een hockeybewijs te halen. Het behalen van het hockeybewijs geldt voor een lid als toegangsbewijs tot het veld om deel te mogen nemen aan een wedstrijd.
De scheidsrechterkaart wordt gezien als hockeybewijs.

Opleiding:

Cursussen:
Als gevolg van het arbitrageplan 2006 zal ieder lid vanaf 14 jaar zijn scheidsrechterskaart cq. hockeybewijs moeten halen. Daarom zullen er door de scheidsrechterscommissie op jaarbasis 3 à 4 cursussen (afhankelijk van aantal cursisten max. 15 per cursus) gegeven gaan worden om aan deze en andere voorwaarden, die gesteld zijn in het arbitrageplan 2006 van de K.N.H.B., te kunnen voldoen.

De cursus voor de jeugd en senioren bestaat uit 3 avonden, zijnde 3 cursusavonden incl. 1 examenavond.

Voor wat betreft de seniorleden, die hun scheidsrechterskaart nog moeten behalen, van hen wordt verwacht dat zij ook de moeite nemen om de scheidsrechterskaart te behalen. Zij zullen hiervoor een uitnodiging krijgen per mail. Wanneer de senioren geen gehoor geven aan deze oproep zullen zij uitgesloten worden van het spelen van wedstrijden.

De cursussen zullen gegeven worden door een docent van de K.N.H.B. Het examen zal afgenomen worden door of in het bijzijn van een gecommitteerde van de hockeybond.

Het bestuur van HC Scoop stelt als doel om de bezoekende docenten op een goede wijze te faciliteren, hetgeen inhoudt dat het clubhuis ten all tijde toegankelijk is en de huisvesting voor min.16 personen in orde is.
 
Het achterste lokaal in het clubhuis zal dusdanig in orde gemaakt worden dat er zomer en winter geen nadelige gevolgen zijn met betrekking tot koude/warmte en lichtinval voor de aanwezige docenten en cursisten.

Opfriscursus:
Bij de aanvang van het nieuwe seizoen zal de scheidsrechterscommissie een of meerder opfrisavonden organiseren om de kennis van het korps scheidrechters dat wij hebben, op te frissen voor wat betreft de spelregelkennis. Deze avonden zullen een verplicht karakter krijgen. Het mag namelijk niet voorkomen dat scheidsrechters binnen onze vereniging hun eigen regeltjes gaan maken.

Begeleiding:
In de toekomst zal getracht worden alle leden, die hun scheidsrechterkaart hebben behaald,   te begeleiden mocht dit nodig zijn.. De bedoeling van de begeleiding is om een zodanig kwaliteit m.b.t. het korps scheidsrechters te krijgen dat wij daar als vereniging trots op kunnen zijn. Verder heeft de begeleiding tot doel de nieuwe scheidsrechters na het behalen niet aan hun lot over te laten.
Het is algemeen bekend dat de theorie door eenieder te behalen is maar dat de praktijk anders is. Tijdens de begeleiding zal er met de nieuwe scheidsrechter gesproken worden zowel vóór als na de wedstrijd. Vóór de wedstrijd zal er hoofdzakelijk ingegaan worden op de positionering van de scheidsrechter en na de wedstrijd zal er een complete evaluatie gehouden worden naar aanleiding van de wedstrijd.
Deze begeleiding is op dit moment nog niet mogelijk aangezien er onvoldoende kandidaten zijn om de scheidsrechterscommissie te bemensen.

Arbitragedocent:
Op middellange termijn wordt ernaar gestreefd een eigen arbitragedocent op te leiden, die in de eigen behoefte van de vereniging qua cursussen en bijscholing kan voorzien. De kosten welke nodig zijn om op een goede wijze opleiding te geven zullen per 1 juli 2009 bekent zijn bij de voorzitter en de penningmeester.

Opgesteld door: 
R. van Grol