Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren

Agenda
9-12-2019   CS cursus Senioren en Coa
9-12-2019   Een ALV? Wat moet ik daar
11-12-2019   CS Examen Senioren en Coa
11-12-2019   CS Examen Senioren en Coa
14-12-2019   Fortuna - RKC
21-12-2019   Kerstvakantie twee weken
6-1-2020   CS cursus junioren
8-1-2020   CS Examen Junioren
8-1-2020   CS Examen Junioren
17-1-2020   Fortuna - Vitesse
Hele agenda
Jarigen
Vandaag:
Bowien Koolen
 
Morgen:
Sanne van Gansewinkel
Dana Gulikers
Max (Maximilian) Heffels
Jamie Pratt
 
Overmorgen:
Alison Burns
Roos Keulers
Huishoudelijk Reglement 

TENUE

Artikel 1


- Het tenue van H.C. Scoop bestaat uit:

- Licht blauwe polo met oranje kraag

- Donkerblauwe short/rok

- Lichtblauw/oranje gestreepte kousen


Naast de kleding en kunstgrasschoenen is het verplicht om scheenbeschermers te dragen. Gebitsbeschermers zijn nog niet verplicht, maar worden wel aanbevolen Het spelen in een clubtenue is tijdens hockeywedstrijden verplicht. Iedereen die wedstrijden speelt moet dus zo’n clubtenue hebben. Leden van HC Scoop mogen het tenue alleen bij de door HC Scoop aangewezen leverancier kopen.


LEDEN

Artikel 2


1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten van de vereniging en in dit reglement is bepaald.


2. Seniorleden: nader onderscheiden in:

•veteranen: vrouwelijke seniorleden, die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar dertig jaar of ouder zijn en mannelijke seniorleden, die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar vijf en dertig jaar of ouder zijn;

•senioren: vrouwelijke seniorleden, die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder, doch nog geen dertig jaar zijn en mannelijke seniorleden, die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder, doch nog geen vijf en dertig jaar zijn.


3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, daartoe zijn benoemd. Ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering met stemrecht en dienen geen contributie te betalen.


4. Trainingleden: deze leden mogen alleen gebruikmaken van de trainingsfaciliteiten. Zij spelen geen wedstrijden. Als trainingsleden wel een wedstrijd spelen, zijn ze niet verzekerd! trainingsleden hebben dezelfde rechten als op de algemene vergadering als seniorleden (spreekrecht en stemrecht)


5. Juniorleden: nader onderscheiden in:

•juniorleden A: juniorleden A zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar zestien jaar of ouder, doch nog geen achttien jaar zijn;

•juniorleden B: juniorleden B zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar veertien jaar of ouder, doch nog geen zestien jaar zijn.

•juniorleden C: juniorleden C zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar twaalf jaar of ouder, doch nog geen veertien jaar zijn;

•juniorleden D: juniorleden D zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar tien jaar of ouder, doch nog geen twaalf jaar zijn;

•juniorleden E: juniorleden E zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen tien jaar zijn;

•juniorleden F: juniorleden F zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen acht jaar zijn.?Juniorleden hebben toegang tot de algemene vergadering zonder stemrecht en dienen contributie te betalen.


6. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich als zodanig hebben aangemeld en zich bereid hebben verklaard de vereniging uitsluitend door een financiële bijdrage te steunen.


7. Sponsoren zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging door een financiële bijdrage of een bijdrage in natura te steunen en waarmee door de vereniging een sponsorovereenkomst is gesloten. Zij hebben geen stemrecht en geen toegang tot de algemene ledenvergadering.


8. Ondersteunende leden zijn natuurlijke personen die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum jaarlijkse bijdrage. Het bestuur heeft het recht natuurlijke personen niet als ondersteunend lid toe te laten. Ondersteunende leden hebben dezelfde rechten als op de algemene vergadering als seniorleden (spreekrecht en stemrecht)


9. Ouders of voogden van gezinnen met juniorleden jonger dan 16 jaar, waarbij geen van de ouders/voogden seniorlid, erelid, trainingslid of ondersteunend lid zijn hebben eenmaal per gezin dezelfde rechten als seniorleden (spreekrecht en stemrecht) ongeacht het aantal juniorleden binnen het gezin en ongeacht de huwelijkse staat van de ouders/voogden.


Artikel 3 WIJZE AANMELDING LEDEN, VOORWAARDEN TOELATING


1. Een natuurlijk persoon, die seniorlid, juniorlid of ondersteunend lid wenst te worden van de vereniging dient het door het bestuur vastgestelde inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend in te dienen bij de ledenadministratie. Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als juniorlid, indien het inschrijfformulier wordt meeondertekend door hun wettige vertegenwoordiger.


2. Men kan slechts lid zijn van één hockeyvereniging, behoudens goedkeuring van het bestuur. Het bestuur beslist of een verzoek tot toelating als lid al dan niet in overweging zal worden genomen.


3. Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar (beginnend op 1 juli en eindigend op 30 juni daaropvolgend) seniorlid of juniorlid worden, geldt dat zij, indien zij lid worden voor 1 januari van het desbetreffende verenigingsjaar, de volledige contributie en het volledige entreegeld verschuldigd zijn. Indien zij seniorlid of juniorlid worden na 1 januari van het betreffende verenigingsjaar, zijn zij de helft van de contributie en het volledige entreegeld verschuldigd.


4. Door toetreden tot de vereniging verklaart ieder lid zich te onderwerpen aan de bepalingen, statuten en huishoudelijk reglement


Artikel 4 TOELATING, RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DONATEURS EN SPONSOREN


1.Het bestuur beslist per individueel geval over de toelating van donateurs en over de voorwaarden van die toelating.


2.Het bestuur beslist per individueel geval op voordracht van de sponsorcommissie over de toelating van een sponsor.


Artikel 5 LEDENREGISTRATIE


1.De ledenadministratie houdt een register bij van ten minste de namen, adressen en geboortedata van de leden.


2.Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres hiervan direct de ledenadministratie van het bestuur schriftelijk of via het daarvoor gangbare elektronische kanaal in kennis te stellen. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achterhalen, kunnen op het desbetreffende lid worden verhaald.


3.De penningmeester van het bestuur draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.


EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 6


Het lidmaatschap eindigt door:


1. Overlijden van het lid.


2. Opzegging door het lid:?opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. De opzegging dient schriftelijk per aangetekende brief aan het bestuur te worden gedaan. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, om welke reden of oorzaak ook, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verenigingsjaar verschuldigd. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatst gevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.


3. Opzegging namens het bestuur:?bij opzegging van het lidmaatschap door de vereniging dient het bestuur de voorschriften van artikel 10, lid 3 van de statuten na te leven


4. Ontzetting:?ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door een algemene vergadering.


CONTRIBUTIE

Artikel 7


1. Seniorleden, juniorleden, trainingsleden en belangstellende leden zijn aan de vereniging de door de algemene vergadering vast te stellen contributie en eventueel vrijwilligersbijdrage verschuldigd. Voor gezinnen met meerdere leden kan de algemene vergadering een reductieregeling vaststellen.


2. Ereleden zijn niet contributieplichtig. Ook de overige onder lid 1 van dit artikel genoemde kosten behoeven zij niet te betalen.


3. De contributiekosten voor het lopende verenigingsjaar dienen via de door de vereniging aangeboden incassoregeling te worden voldaan. Indien de contributie niet via de incasso kan worden geïnd, is het lid een toeslag op de contributie verschuldigd. De hoogte van deze toeslag wordt vastgesteld door het bestuur.


4. In geval van niet tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde rente en incassokosten verschuldigd. Een maand na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. Alsdan zijn administratiekosten verschuldigd, alsmede een boete waarvan de hoogte door het bestuur van de vereniging wordt vastgesteld. Een lid dat twee maanden na devervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit reglement, kan met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn, niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de betalingsverplichtingen is voldaan.


5. Na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten.


6. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met ingang van het volgende verenigingsjaar indien hij voor de aanvang van dat verenigingsjaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


7. Opzegging door het lid zelf kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend aan de ledenadministratie. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Opzegging met ingang van het volgende verenigingsjaar dient vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar te geschieden.


8. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter uitsluitende beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur.


Artikel 8 - SCHADELOOSSTELLINGEN EN BOETEN


1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat eigendom is van de vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht.


2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden die de desbetreffende zaak het laatst heeft, respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door de betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond.


3. Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade aan materiaal kosten met zich meebrengt, beslist uiteindelijk het bestuur wie de kosten draagt.


4. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke aard ook, van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging aanwezig.


5. De vereniging heeft voor haar leden een ongevallenverzekering afgesloten.


6. Afmelding voor een wedstrijd dient ten minste twee weken van tevoren bij de coach te geschieden. Indien een wedstrijd niet gespeeld wordt omdat er te weinig teamleden aanwezig zijn, is het gehele team verantwoordelijk voor de door de KNHB op te leggen boete. Het bestuur kan in dat geval deze boete hoofdelijk over alle teamleden omslaan en innen via de automatische incasso.


7. Voor het lopende seizoen zal de eerste financiële consequentie van gele en rode kaarten zal voor rekening van de vereniging zijn. De, in dat zelfde seizoen, daarop volgende financiële consequentie van gele en rode kaarten zal voor rekening van de betreffende speler zijn. Dit zal geïnd worden via een automatische incasso inclusief administratiekosten.


8. Afgelasten van bondswedstrijden of een gedeelte daarvan kan alleen geschieden in verband met de weersgesteldheid en/of de daaruit voortvloeiende terreingesteldheid. (art. B5.1.1 Bondreglement KNHB).

•Een verzoek voor het verplaatsen van een competitiewedstrijd anders dan bovengenoemde regel, dient ten minste drie weken van tevoren via de coach schriftelijk bij het wedstrijdsecretariaat ingediend te worden.

•Het wedstrijdsecretariaat vraagt vervolgens de KNHB toestemming tot het verplaatsen van de competitiewedstrijd.

•Indien de KNHB geen toestemming verleent voor het verplaatsen van de competitiewedstrijd dan dient de competitiewedstrijd gespeeld te worden op de reeds door de KNHB vastgestelde datum.

•Kan het team, dat de verplaatsing aanvraagt, de competitiewedstrijd niet spelen dan is het gehele team verantwoordelijk voor de door de KNHB op te leggen boete.?Het bestuur kan in dat geval deze boete hoofdelijk over alle teamleden omslaan en innen via de automatische incasso.


BESTUUR

Artikel 9


1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal negen personen. De leden van het bestuur worden jaarlijks op de algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen door de aanwezige leden gekozen. Bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. De voorzitter wordt op de algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen door de leden benoemd. Voorstellen van kandidaten moeten tenminste 8 dagen voor de algemene ledenvergadering ter kennis van het bestuur worden gebracht, door middel van een door tenminste door 5 leden ondertekend schrijven.


2. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast, met inachtneming van de bepalingen van de statuten van de vereniging en van dit reglement.


3. Het bestuur heeft het recht ontstane vacatures, in afwachting van de goedkeuring hierop, in de eerste volgende algemene ledenvergadering zelf aan te vullen.


4. De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen van het bestuur. Hij heeft te allen tijde het recht op inzage van hetgeen onder de overige bestuursleden berust. De voorzitter brengt op de jaarlijks te houden algemene vergadering verslag uit van het afgelopen verenigingsjaar. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter worden zijn taken waargenomen door de vice-voorzitter en bij diens ontstentenis door een door de overige bestuursleden aan te wijzen lid van het bestuur.


5. De taken van de secretaris van het bestuur zijn de navolgende:

a) het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur;

b) het (mede-)ondertekenen van alle verenigingsdocumenten;

c) het houden van het verenigingsarchief;

d) het notuleren ter algemene vergadering, tenzij een andere persoon daartoe door het bestuur is aangewezen;

e) het notuleren ter bestuursvergadering.


6. De taken van de penningmeester van het bestuur zijn de navolgende:

a) het innen en het beheren van alle gelden van de vereniging;

b) het afleggen van rekening en verantwoording aan de algemene vergadering over de geldstroming binnen de vereniging.?Daartoe stelt de penningmeester van het bestuur zich aansprakelijk voor de onder hem berustende gelden. De penningmeester van het bestuur mag slechts tussentijds aftreden, indien de boeken zijn goedgekeurd door de kascommissie.


7. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien een bepaalde taak tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij een bestuurslid bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.


BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 10


1. De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door:

a) de voorzitter

b) op voorstel van 2 bestuurleden.


2. Ieder jaar worden ten minste drie bestuursvergaderingen gehouden. Bestuursvergaderingen worden bovendien gehouden telkenmale wanneer een van de bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.


3. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt ten minste drie dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsmail.


4. De oproepingsmail vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.


5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen ten aanzien van alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.


6. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuurders alsmede zij die daartoe door het bestuur worden uitgenodigd.


7. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.


8. Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden op de door het bestuur te bepalen wijze vastgesteld.


BESTUURSBESLUITEN

Artikel 11


1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een bestuursvergadering, waarin ten minste de helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig is.


2. Besluiten worden alleen genomen indien een meerderheid van de bestuursleden zich met het voorstel akkoord verklaart.


3. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.


4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Buiten vergadering kan een besluit slechts worden genomen met algemene stemmen van alle bestuurders en kunnen de stemmen alleen schriftelijk worden uitgebracht. Het bestuur draagt zorg voor het houden van aantekening van de besluiten die zijn genomen op de in dit lid bedoelde wijze.


COMMISSIES

Artikel 12


1. De vereniging kent een aantal commissies. Deze commissies worden ingesteld door de algemene vergadering en kunnen te allen tijde ook door die algemene vergadering worden ontbonden.


2. De leden van de commissies worden benoemd door het bestuur.


3. Een bestuurslid kan deel uitmaken van een commissie. Elk bestuurslid heeft het recht de vergaderingen van een commissie bij te wonen; zij kunnen daarin het woord voeren, maar hebben geen stemrecht.


4. Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging deel uitmaken.


5. De vergaderingen van de commissies zijn niet openbaar. Hetgeen in de commissies besproken is, is echter voor de leden van de verenigingen toegankelijk door middel van verslagen. De commissies brengen over hun vergaderingen dan ook binnen vier weken schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Commissies brengen bovendien aan het einde van het verenigingsjaar een schriftelijk verslag uit over dat verenigingsjaar aan de algemene vergadering.


6. Iedere commissie dient voor aanvang van een verenigingsjaar een begroting voor het komende verenigingsjaar in te dienen. Het bestuur stelt hiervoor nadere regels en termijnen. Op basis van deze begroting kan het bestuur middelen aan de commissies beschikbaar stellen. De commissies zijn verplicht over de besteding van deze middelen een deugdelijke boekhouding te houden en de aanwijzingen van de penningmeester in acht te nemen. Omtrent de financiën van een commissie kan het bestuur een tussentijdse rapportage verlangen.


7. De vereniging kent in ieder geval de volgende commissies:

a)de kascommissie;

b)de barcommissie;

c)de evenementencommissie;

d)de sponsorcommissie;

e)de technische commissie


8. De Kascommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit minimaal twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een van de leden van de kascommissie is niet herbenoembaar. De kascommissie stelt een rooster van aftreden op. De leden van de kascommissie hebben gedurende ten hoogste twee achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie. De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de algemene vergadering.?De kascommissie heeft daartoe het recht om van het bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de waarden worden getoond en dat boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar worden gesteld.


9. De Barcommissie heeft tot taak het beheren en exploiteren van het clubhuis, de inkoop van goederen, toezicht op het schoonmaken en schoonhouden van het clubhuis, het zorgdragen voor een adequate bemensing van de bar, het opstellen van regels voor het gebruik van het clubhuis. Vaststelling van deze regels geschiedt op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering. De inkoop van goederen dient in overleg met de penningmeester te gebeuren. De barcommissie heeft de bevoegdheid om zelfstandig het aanbod te bepalen en de prijzen daarvan vast te stellen, mits aanbod en prijzen zijn gebaseerd op een door het bestuur vooraf goedgekeurde begroting. Verder heeft de barcommissie tot taak het beheren van en het plegen van onderhoud aan de accommodatie. De barcommissie heeft het recht onderhoud en verbeteringen aan het clubhuis te realiseren, mits deze zijn gebaseerd op een vooraf door het bestuur goedgekeurde begroting.??De volgende groepen zijn verplicht bardiensten te draaien:

•Ouders/verzorgers van jeugdleden uit de F-E-D-C-B teams?Zij worden verplicht één keer per seizoenshelft op zaterdag een bardienst te draaien. Bij meerdere kinderen uit één gezin geldt een maximum van 3 bardiensten per seizoen.

•Leden uit de A teams.?Zij worden verplicht één keer per seizoenshelft op zaterdag een bardienst te draaien.

•Seniorleden?Zij worden verplicht één keer per seizoenshelft op zondag een bardienst te draaien.?

Het niet nakomen van bovenstaande verplichting heeft voor zowel de jeugdleden als de seniorleden één wedstrijdschorsing tot gevolg.

?De site van HC Scoop biedt de mogelijkheid de bardiensten geheel naar eigen wens in te plannen. Het draaien van een bardienst gebeurd altijd onder leiding van een barhoofd.

Er wordt de mogelijkheid geboden het draaien van bardiensten af te kopen. Het afkopen van één bardienst kost €25,- .?

Van bardienst zijn uitgesloten de volgende ledengroepen:

•coaches (met maximum van 2 coaches per team)

•actieve commissieleden

•ere-leden en leden van verdienste

•trainings-leden

•sponsoren en donateurs

•ondersteunende leden

•veterinnen

De lijst van leden die van bardiensten worden uitgesloten zal een week voor de start van beide seizoenshelften gepubliceerd worden in het beveiligde gedeelte van de HC Scoop site.


10.De Evenementencommissie heeft tot taak het organiseren en stimuleren van activiteiten, die bijdragen aan de sfeer en gezelligheid binnen de vereniging en het organiseren van toernooien. De activiteitencommissie heeft de bevoegdheid om zelfstandig activiteiten en toernooien te organiseren, mits deze zijn gebaseerd op een door het bestuur vooraf goedgekeurde begroting. Verder stimuleert de evenementencommissie de inzet van de (ouders van) leden als vrijwilliger binnen de club, onverlet latende de eigen verantwoordelijkheid van de commissies voor de inzet van vrijwilligers ten behoeve van hun eigen activiteiten.


11. De Sponsorcommissie heeft tot taak het opstellen van regels voor de sponsoring, welke regels door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur worden goedgekeurd. Verder werft de sponsorcommissie sponsoren en organiseert zij in samenwerking met de activiteitencommissie activiteiten voor de sponsoren. De sponsorcommissie heeft de bevoegdheid om zelf sponsoren te werven. Het vastleggen van de contractuele verplichtingen dient door het bestuur te geschieden. De sponsorcommissie heeft de bevoegdheid om zelfstandig activiteiten voor (werving van) sponsoren te organiseren, mits deze zijn gebaseerd op een door hetbestuur vooraf goedgekeurde begroting.


12. De Technische commissie is verantwoordelijk voor de indeling van de spelende leden in de teams. Bovendien heeft de technische commissie tot taak de organisatie van de trainingen, de werving en begeleiding van coaches en trainers, de coördinatie van door derden georganiseerde toernooien, het zorgdragen (voor zover dat niet door de KNHB geschiedt) voor scheidsrechters bij de thuiswedstrijden, het voeren van het wedstrijdsecretariaat, de aanschaf, het beheer, het onderhoud en de uitgifte van de materialen en het zorgdragen voor voldoende opleidingen binnen de vereniging. Het aangaan van contractuele verplichtingen met trainers, coaches en derden geschiedt door het bestuur. De technische commissie heeft het recht materialen aan te schaffen en activiteiten te organiseren, mits deze zijn gebaseerd op een vooraf door het bestuur goedgekeurde begroting. De technische commissie heeft het recht onderhoud en verbeteringen aan de velden te realiseren, mits deze zijn gebaseerd op een vooraf door het bestuur goedgekeurde begroting.


13. De Tuchtcommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat bij voorkeur uit drie leden. De leden van de tuchtcommissie zijn onbeperkt herbenoembaar. De tuchtcommissie heeft tot taak het beoordelen en bestraffen van overtredingen door leden.


14. De Scheidsrechterscommissie heeft tot taak het zorg dragen voor de leiding over wedstrijden en toernooien van de vereniging en voor de bevordering van de coördinatie van de opleiding tot gekwalificeerd scheidsrechter. Daartoe onderneemt de scheidsrechterscommissie de volgende activiteiten:

a)Het opstellen van de scheidsrechters voor de competitiewedstrijden en toernooien. Bij het opstellen van de scheidsrechters wordt rekening gehouden met:

i.De kwaliteit van de scheidsrechter in relatie tot de moeilijkheidsgraad van de wedstrijd.

ii.Een over een seizoen gezien zo goed mogelijke verdeling van de te fluiten wedstrijden over de teams van HC Scoop.

b)De scheidsrechterscommissie wijst voor alle thuiswedstrijden van de HC Scoop zowel op het veld als in de zaal scheidsrechters aan. Voor de C, D en Jongste Jeugd wedstrijden wordt de indeling van de scheidsrechters op teamniveau gecoördineerd door de coach, de coach is verantwoordelijk voor het tijdig en correct doorgeven van de namen van diegenen die een bepaalde wedstrijd fluiten aan de scheidsrechterscommissie. Vooralsnog worden scheidsrechters voor de A, B en senioren wedstrijden ingedeeld op naam, mogelijk wordt ook hiervoor in de toekomst de scheidsrechters indeling op team niveau ingevoerd.??In het wedstrijdschema op de website van HC Scoop worden de namen van de scheidsrechters bekendgemaakt. Ieder spelend lid dient voor ieder competitieweekend, ook voor het zaalhockey tijdens de winterstop, op de website te checken of hij/zij als scheidsrechter is aangewezen. Een door de scheidsrechterscommissie opgestelde scheidsrechter dient zich minimaal een kwartier voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de infodienst in het clubhuis of bij de wedstrijdleiding van het toernooi. Indien een scheidsrechter verhinderd is de aan hem toegewezen wedstrijd te fluiten, dan dient hij/zij zelf voor een geschikte vervanger te zorgen. Bij twijfel over de geschiktheid van de vervanger dient vooraf overleg met de scheidsrechterscommissie plaats te vinden, waarbij de scheidsrechtercommissie niet verantwoordelijk is voor de vervanging. De scheidsrechterscommissie stuurt ruim van te voren een kennisgeving door over de te fluiten wedstrijd. Daarna volgen nog enkele herinneringen.??Er wordt de mogelijkheid geboden voor het afkopen van fluitbeurten via de scheidsrechterspool. Het afkopen van één fluitbeurt kost €10,-.??De scheidsrechters uit de scheidsrechterspool mogen naar eigen inzicht bepalen of ze de wedstrijd overnemen.

c)Het verzorgen van scheidsrechterscursussen en het afnemen van regelexamens bij HC Scoop. Volgens de reglementen van de KNHB dient ieder spelend lid vanaf de junioren B-leeftijd het spelregelexamen met goed gevolg te hebben afgelegd. Deze verplichting zal ook door de HC Scoop volgens een nader vast te stellen volgorde aan alle spelende leden worden opgelegd. Dat betekent dat er voor ieder team een uiterste datum wordt vastgelegd waarop alle leden van dat team hun zogenaamde scheidsrechterskaart moeten hebben gehaald. Na die uiterste datum betekent het niet hebben van een scheidsrechterskaart ook niet meer spelen! De voor de diverse teams geldende uiterste data zullen op de website worden gepubliceerd. Om ieder lid in de gelegenheid te stellen, door middel van een goede voorbereiding op het examen aan deze eis te voldoen, zullen er door de scheidsrechterscommissie voldoende cursussen worden georganiseerd. De cursusdata en de examendata zullen tijdig bekend worden gemaakt via de website.

d)Het doorgeven van wijzigingen in de spelregels.

e)Het opleggen van sancties bij niet komen opdagen en het niet regelen van een vervanger. De sancties op het niet komen opdagen voor een te fluiten wedstrijd zijn als volgt:

i.Bij het eerste verzuim krijgt de betreffende speler voor dit verzuim een extra fluitbeurt

ii.Bij het tweede verzuim in een seizoen krijgt de betreffende speler een boete van €25,- via een automatische incasso.

iii.Bij een derde verzuim wordt een nader door het bestuur te bepalen sanctie opgelegd.

f)De leden van de scheidsrechterscommissie zijn onbeperkt herbenoembaar.


OFFICIEEL ORGAAN

Artikel 13


1. De vereniging heeft een officieel infoblad dat tenminste één maal per jaar verschijnt. Verder heeft de vereniging een website. Alle communicatie met de leden gaat via de website of via e-mail.


2. Het bestuur benoemt een redactiecommissie voor zowel het clubblad als de website. De redactiecommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal vier leden. Zij zijn belast met het opmaken, beheren en verspreiden van het officieel orgaan en de website.


3. Op de website wordt melding gemaakt van:

a)aankondiging en agenda's van algemene vergaderingen;

b)wedstrijden en toernooien;

c)inzet van vrijwilligers; en

d)besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur nodig worden geacht.


ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 14


1. Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van een verenigingsjaar zal de jaarlijkse algemene vergadering worden gehouden. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.


2. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste vijftien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het officieel orgaan van de vereniging.


3. Voorts is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering:

a)op schriftelijk verzoek van ten minste tien procent van de stemgerechtigde leden;

b)met inachtneming van een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van dat verzoek, dat bij aangetekende brief onder vermelding van de punten van behandeling aan het bestuur moet zijn gedaan.?Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze bepaald in lid 2 van dit artikel, of door het plaatsen van een advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad. Besluiten die genomen worden in een op de in dit lid genoemde wijze bijeengeroepen algemene vergadering hebben dezelfde rechtskracht als besluiten, genomen in een op de in lid 2 genoemde wijze bijeengeroepen algemene vergadering.


4. De voorzitter verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij dit hebben gevraagd. De secretaris houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht een lid dat zich naar zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord te ontnemen of het verblijf ter vergadering te ontzeggen behoudens een geslaagd beroep van de betrokkene op de vergadering.


5. De secretaris legt ter vergadering een presentielijst neer waarop de aanwezige leden hun naam plaatsen en aantekenen of zij al dan niet stemgerechtigd zijn.


6. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door de secretaris of de door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het officieel orgaan gepubliceerd of op een andere, ter keuze van het bestuur, wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.


7. Alleen persoonlijk aanwezige stemgerechtigde leden kunnen stemmen


8. Moties, zijnde pogingen om een beleidskoers of beleidsrichting te wijzigen, dienen schriftelijk ingediend te worden en ondertekend te zijn door minimaal 5% van de stemgerechtigde leden. De schriftelijke indiening van een motie dient besluitvormingsgereed en derhalve zo concreet mogelijk te zijn met een gerichte onderbouwing van de voorgestelde aanpassing dan wel verwerping van de door het bestuur geformuleerde beleidskoers of beleidsrichting.??Een motie van orde wordt altijd onmiddellijk in behandeling genomen. Een motie van orde heeft uitsluitend betrekking op de wijze of het tijdstip van behandeling van een aan de orde zijnde onderwerp.??Een motie van wantrouwen dient ondersteund te worden door tenminste 5% van de stemgerechtigde leden en wordt onmiddellijk in behandeling genomen.


JAARSTUKKEN - BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN JAARVERSLAG

Artikel 15


1.Het bestuur is verplicht jaarlijks, uiterlijk 6 maanden na afsluiting van het verenigingsjaar, een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting van de vereniging te maken en op papier te stellen.


2. Het bestuur is verplicht deze balans en staat van baten en lasten gedurende zeven jaren op papier te bewaren.


3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.


4. De vereniging kan opdracht tot onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting geven aan een accountant als bedoelt in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Tot het geven van deze opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Indien deze accountant een verklaring aflegt omtrent de getrouwheid van de onderzochte stukken, dan kan het bestuur deze met de stukken aan de algemene vergadering overleggen. Deze behoeft dan geen kascommissie te benoemen. Indien er geen accountantsverklaring is, dan moet een kascommissie worden benoemd. De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de algemene vergadering. De kascommissie heeft daartoe het recht om van het bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de waarden worden getoond en dat boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar worden gesteld.


5. Een vereniging die een of meer ondernemingen in stand houdt welke ingevolge de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, vermeldt bij de staat van baten en lasten de netto-omzet van deze ondernemingen.


6. De algemene vergadering keurt de jaarstukken goed.


Artikel 16 - WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT


 

1.Dit reglement kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 van de statuten van de vereniging. Dit reglement is vastgesteld door de algemene vergadering de dato 25 september 2014 en per die datum in werking getreden.